Bookmark and Share

Pravidla pro ročník 2014

Vydáno dne 01. 03. 2014 (4970 x přečteno)

Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31.ledna roku, ve kterém chce soutěž pořádat, písemně požádá radu ligy, nabídne k pořádání soutěže obstojný a přijatelný prostor (hřiště, náměstí, louku aj.), přistoupí na povinnosti pořadatele viz. bod 8. O pořádání soutěže v následujícím ročníku rozhodne rada a dá zájemci vědět. Rada dále na první schůzi rozhodne o počtu soutěží zařazených do ligy pro daný ročník


Pravidla PLPÚ pro ročník 2014

Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY.

Složení rady Pelhřimovské ligy v požárním útoku
Funkce Příjmení a jméno SDH Tel. číslo Podpis
předseda Jakub Mareš Rynárec 725 632 262  
místopředseda Lukáš Chalupa Kamenice n.L. 728 454 808  
místopředseda Lukáš Semotán Bohdalín 732 580 503  
člen Jaroslav Kadlec Žirovnice 702 497 250  
člen Tomáš Štětka Rohovka 722 930 585  
člen, admin  Vojtěch Šindelář Kaliště (JI) 721 733 725  
člen Pavla Jirků Nová Včelnice (JH) 774 872 526  
člen Martin Pecha Markvarec (JH) 723 073 646  
člen Ondřej Pecha Heřmaneč (JH) 721 181 452  

 

1.    Účast

Soutěže se mohou zúčastnit hasičská družstva z celé ČR na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím a to v kategoriích muži a ženy. Přihláška do jednotlivých soutěží ligy je pro všechny pořadatele jednotná – příloha č.1 těchto pravidel. Přihláška musí být odevzdána při prezenci družstva.

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 minut před zahájením soutěže. Úvodního i závěrečného nástupu se musí za každé soutěžní družstvo zúčastnit minimálně 4 závodníci, kteří prováděli soutěžní disciplínu, při nástupu budou soutěžící řádně ustrojeni (dresy, pracovní oděv PS II). Při nedodržení tohoto pravidla nebudou přiznány body do ligy. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na jejím začátku. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž, dojezd z velké vzdálenosti nebo v jiných naléhavých případech po telefonické domluvě s pořadatelem) může být udělena výjimka. Při udělení výjimky musí být družstvo přihlášeno nejpozději před začátkem posledního útoku v dané kategorii. Přihlášením družstva se rozumí jeho zaprezentování a zaplacení startovného. Výše startovného může činit max. 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo.

Minimální věk soutěžících je 15 let. Za kontrolu věku závodníků zodpovídá vedoucí družstva. Porušení tohoto pravidla vede k vyřazení soutěžního družstva ze soutěže.

Pro započítání bodů do ligy je možné půjčování závodníků. Za družstvo může startovat maximálně jeden soutěžící z jiného družstva. Ten smí běžet pouze 2x (1x za vlastní družstvo a 1x za cizí družstvo). V případě porušení tohoto pravidla bude ze soutěže vyloučeno družstvo, které si závodníky zapůjčilo. Toto zapůjčení musí být písemně zaznamenáno a uvedeno na přihlášce družstva do soutěže. Pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu. Za ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano, družstvo bude zařazeno mimo soutěž!

 

2.    Provedení požárního útoku

Požární útok bude proveden dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží pro muže a ženy (schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012), jejich dodatích a pravidel Pelhřimovské ligy v požárním útoku, které jsou nadřazeny Směrnici hasičských soutěží pro muže a ženy.

Požární útok provádí kategorie – muži na 3B (dle možností pořadatele lze povolit výjimku na 2B) a ženy na 2B. Nádrž na vodu se během pokusu soutěžícího družstva nedoplňuje.

 

Doba na přípravu a provedení pokusu

Příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu – 5 minut, provedeni požárního útoku - do 2 minut. Při překročení těchto limitů bude pokus družstva hodnocen jako neplatný. Pořadatel má právo libovolně manipulovat s časem přípravy, avšak musí být jednotný a oznámen na úvodním nástupu soutěže.

Závodníci budou k přípravě základny nastupovat řádně ustrojeni (budou nasazené přilby, opasky apod.). V době přípravy bude požární stříkačka na základně v klidu.

 

Provedení požárního útoku

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího: „Na základnu!” se měří doba stanovena na přípravu pokusu. V této době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí byt použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok.Půlspojky se nesmí dotýkat a mezi ozuby musí projít papír. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy na základně startovat. Motorová stříkačka bude nastartována těsně před ukončením přípravy základny na pokyn rozhodčího.

Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry, provede sešroubovaní přívodního vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže; sací koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody; savice musí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody; koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje), dopravní vedení, útočné proudy a srazí, popřípadě nastříká, oba terče (nákres požárního útoku je na obr. č. 1). Voda v nádrži se během provádění požárního útoku nedoplňuje (v případě provádění nástřiku terčů je voda v nádrži pořadatelem průběžně doplňována). Při stříkaní nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat, a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstvaPožární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Pokus musí být proveden a ukončen do 2 minut po odstartování. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.

 

Nářadí pro požární útok

l ks přenosná motorová stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu. Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Není povolena zábrana na chladiči pro držení savic. Klíč na spojky je jako zábrana povoluje. Výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu. Je povoleno použiti jakéhokoliv savicového nástavce

nebo přechodu

2 ks savic 2,5 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků dle technických podmínek nesmí bránit spojeni savic a napojeni na motorovou stříkačku šroubováním. Minimální počet závitů na šroubení = 2,5

1 ks sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem vyhovující technickým podmínkám, jeho ovládání musí být umístěno vně pláště sacího koše

3 ks (2 ks) tlakových požárních hadic (dále jen „hadice”) B, průměru 75 mm po cele délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm. Lze použít i hadice B, průměru 65 mm po celé délce, min. délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 100 mm

l ks třícestný rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem

4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm. Lze použít i hadice C, průměru 42 mm po celé délce, min. délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 65 mm

2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm

2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí)

Na nářadí pro požární útok lze použít tlakové spojky s pojistkou proti rozpojení hadic. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.

 

Ústroj soutěžících

Soutěžící nastupují k plnění disciplíny v pracovním stejnokroji II nebo ve sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakryta stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Celé družstvo musí mít jednotný oděv.

Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují, dlouhý rukáv nesmí být vyhrnut nad loket.

Obuv soutěžících může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče, připouští se tretry s max. délkou hřebů 6 mm. Kopačky se nepřipouštějí.

Při soutěži musí být používány pro ochranu hlavy přilby. Družstvo s nasazenými přilbami nastupuje již na přípravu základny.

Soutěžící musí dále používat kožený opasek šíře min. 50 mm, s kovovou přezkou nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochraně k zásahům. Opasky od kalhot nejsou přípustné.

Při nesplnění některého z těchto pravidel nebude soutěžícímu povolen start.

 

3.    Měření času

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude družstvo po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny.  Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje, případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.) při funkčnosti stopek není důvodem k opakování pokusu. Za posouzení závady včetně jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny.

 

Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, bude soutěž pokračovat bez této časomíry. Čas bude měřen trojími stopkami a platný bude čas déle sraženého terče. Dosud naměřené časy el. časomírou zůstávají v platnosti.

V takovém případě platí:

a)    souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem úředním,

b)    rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami ukazujícími střední čas,

c)    byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas úřední.

d)    soutěž bude vyhodnocena podle takto naměřených časů, výsledky soutěže se nebudou započítávat do celkového pořadí ligy.

 

Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času na dvě desetinná místa

Při rovnosti časů rozhoduje o pořadí takto dotčených týmů lepší čas druhého terče. 

 

 

4.    Startování

Startér provádí startování těmito povely:  "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel. Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" se nesmí nikdo ani pohnout a následuje startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startovní čáře pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při chybném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou. Špatné starty hlídá startér nebo startér a jeho pomocník.

 

5.    Vedoucí družstva

Vedoucí družstva (označený vestou) může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout, avšak až po startu družstva. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva. U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál.

 

6.    Protesty a odvolání

Při porušení Směrnice hasičských soutěží nebo těchto pravidel je možno podat písemný protest a odvolání.

Za podání protestu a odvolání může pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce. Výše kauce se stanovuje takto:              

                                   - protest odvolací komisi        500,- Kč

Odvolací komise je složena z přítomných členů rady ligy a hlavního rozhodčího.

Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká.

Protesty se podávají písemně (dle přílohy č. 2):

a) odvolací komisi:

- do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu nebo,

- do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny.

           - před zahájením disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce na soutěži,

           - do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.

Odvolací komise rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas hlavního rozhodčího.

Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej přijal.

Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu přímo na místě soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.

Kauci přejímá odvolací komise. Je u ní složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno, předá odvolací komise po nabytí práva

rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.

Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednávání odvolací komisí. Kauce se v tom případě vrací.

Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.

 

7.    Rozhodčí

Velitel soutěže – odpovídá za přípravu a průběh soutěže; jmenuje ho pořadatel soutěže. Musí mít minimálně kvalifikaci rozhodčí.

Hlavní rozhodčí - odpovídá za technické provedení soutěže, dodržení pravidel a propozic soutěže; jmenuje ho pořadatel soutěže. Musí mít minimálně kvalifikaci rozhodčí.

Rozhodčí disciplíny - řídí průběh disciplíny. V průběhu soutěže je podřízen hlavnímu rozhodčímu; je odpovědný za dodržování pravidel; rozhoduje o všech technických otázkách, které vzniknou v průběhu discipliny.

Startér; pomocník startéra; rozhodčí na základně; minimálně 1 rozhodčího na čáře stříkání a u terčů; zapisovatel; 2 rozhodčí na přeměřování hadic. Jeden rozhodčí může zastávat více funkcí.

 

8.    Povinnosti účastníků ligy

Pořadatel je povinen:

 1. minimálně čtrnáct dní před konáním soutěže zveřejnit pozvánku a propozice soutěže (stránky, pošta aj.)
 2. zajistit připravení soutěžní dráhy
 3. zajistit pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
 4. ppřijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
 5. zajistit, aby přihlášky přijímané při presentaci družstva byli čitelně a správně vyplněné jména a záznamy o půjčování závodníků
 6. startovní pořadí by mělo být známo nejpozději při nástupu před zahájením soutěže.
 7. zajistit prostor pro případné zasedání rady Ligy
 8. zajistit 2 vesty pro vedoucí družstev
 9. základna délky a šířky 2000 mm, výšky 100 mm se zakrytými čely ze všech čtyř stran
 10. čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.
 11. vyznačit místo pro měření délky hadic a zajistit minimálně dva členy technické čety pro přenášení hadic ke kontrole jejich délky
 12. dodržet délku přestávky mezi kategoriemi - maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku
 13. uhradit do pokladny Ligy 2000,-Kč, a to nejpozději do staru první soutěže ligy. Získaná finanční částka včetně případných příspěvků od sponzorů, bude použita na celkové vyhodnocení Ligy a jejího chodu (písemnosti, telefony, poštovné apod.)
 14. zajistit instalaci reklam případných sponzorů ligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže, které si vyzvedne na předchozím kole soutěže
 15. uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže (LIGA …. v PÚ), vlastní název soutěže (POHÁR., MEMORIÁL… apod.), místo konání, datum, kategorii a umístění
 16. zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže, tak aby byla zajištěna regulérnost soutěže (doporučuje se betonová, případně asfaltová plocha kolem základny);​ Pokud toto podmínky pořadateli neumožňují, bude z prostoru základny a kádě zajištěn drenážní odtok vody a okolí zpevněno koberci (guma se nepřipouští).
 17. zajistit účast, proškolení rozhodčích viz bod 7
 18. z vlastních prostředků hradí cestovní náhrady (4,- Kč/km) a občerstvení rozhodčím delegovaným na soutěž
 19. na soutěž zajistí technické vybavení. Potřebný počet stopek (1 ks rozhodčí disciplíny, 3 ks pro případ selhání časomíry pro ruční měření pokusu), dále zajistí potřebný počet praporků, píšťalku aj.
 20. zajistit časomíru se světelnou signalizací sražení obou terčů
 21. zajistit zdravotníka nebo osobu, která bude po dobu soutěže poskytovat zdravotnické ošetření
 22. zajistit pro družstva umístěná na 1. - 8. místě v mužské a 1. – 5. místě v ženské kategorii věcné ceny, na prvních třech místech v obou kategoriích pak poháry s nápisem LIGA …. V PÚ, místo a datum konání soutěže, umístění a kategorie
 23. vytvořit zprávu o soutěži s výsledky + poskytnout a sehnat foto ze soutěže, které bude poté umístěno na webových stránkách ligy. Zpráva i foto je pořadatel povinen doručit adminovi (nebo po domluvě jinému členovi rady) co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od soutěže.
 24. zúčastnit se alespoň poloviny soutěží ligy v ročníku. Při porušení tohoto pravidla je udělena finanční sankce ve výši schválené radou ligy na první schůzi ligy ročníku.

 

Rozhodčí je povinen:

1)    včas se dostavit do prostoru konání soutěže (min. 0,5 hodiny před zahájením) a zde řádně plnit úkoly vyplívající pro něj z platných Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy a platných pravidel ligy.

2)    hlavní rozhodčí má předepsanou kvalifikaci - minimálně kvalifikaci rozhodčí.

3)    hlavní rozhodčí zná pravidla ligy a dle nich proškolí své podřízené rozhodčí.

4)    má právo na úhradu cestovních náhrad.

 

Soutěžní družstvo - účastník ligy:

1)    hradí startovné

2)    dodržuje a řídí se platnou Směrnicí hasičských soutěží pro muže a ženy a platnými pravidly ligy.

3)    v průběhu soutěžního ročníku ligy má právo podávat písemné připomínky ke změnám Organizačního zabezpečení ligy pro příští rok.

4)    v požadovaném počtu a ústroji se účastní úvodního a závěrečného nástupu.

 

Rada ligy je povinna:

1)    před zahájením každé kategorie schválit trať, čímž se rozumí její přeměření.

 

9.    Hodnocení jednotlivých soutěží

UmístěníKategorie MUŽIKategorie ŽENY
1. místo 20 8
2. místo 17 5
3. místo 15 3
4. místo 13 2
5. místo 11 1
6. místo 10 0
7. místo 9 0
8. místo 8 0
9. místo 7 0
10. místo 6 0
11. místo 5 0
12. místo 4 0
13. místo 3 0
14. místo 2 0
15. místo 1 0
16. místo 0 0

1) při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

2) družstva umístěná na bodovaných místech v soutěži se musí zúčastnit vyhlášení výsledků, a to v minimálním počtu čtyř členů týmu a musí být řádně ustrojení – jednotný oděv (dresy, PS II…)Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového pořadí ligy. Ostatní družstva se ale výše neposouvají. Tým má možnost ohlásit dřívější odjezd ze soutěže, který musí nahlásit při odevzdání přihlášky. Body jsou pak týmu započítány, přestože se nezúčastní vyhlášení výsledků. Tuto možnost ohlášení dřívějšího odjezdu má však tým právo využít maximálně dvakrát za ročník.

3) tým, který nedokončil svůj útok nebo byl diskvalifikován nezískává body, přestože se umístil na bodované pozici

4) vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů, se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

5) termín slavnostního vyhlášení celkového pořadí Ligy bude oznámen na poslední soutěži

6) do celkového hodnocení Ligy se započítávají všechny dosažené výsledky